fortellingFor ULNA er det viktig at alle barn får «Lik tilgang til godene». Sammen skal vi bidra til at alle barn har likestilte muligheter til lek, opplevelser, erfaringer, læring og knytning av positive vennskapsbånd. Å beherske norskspråket er av vesentlig betydning i så måte. En rekke forutsetninger må imidlertid være tilstede for at alle barn skal ha de samme og likeverdige utviklingsmulighetene. Barn lærer norsk i barnehagen der det sosiale miljøet er inkluderende, der barn trives og føler tilhørighet og der pedagogene tar ansvar for å skape gode arenaer for utvikling av språklige ferdigheter.

I ULNA barnehagene tilrettelegges det for at morsmålet opprettholdes og videreutvikles gjennom å tydelig signalisere til foreldre/foresatte at morsmålet er viktig og verdifullt og må stimuleres på hjemmebane. Å stimulere morsmålet vil igjen bidra positivt i forhold til språkutvikling – både på morsmålet og norsk.

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon