samfunnsansvar_2

Å bidra til at alle barn i våre barnehager får en god start i livet er det viktigste vi kan gjøre for samfunnet.

Med utgangspunkt i barnehagelovens formålsparagraf og ULNAs grunnfilosofi legger vi vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap der helhet og sammenheng i barnas læring og utvikling er i tråd med samfunnsutviklingen og føringer fra sentrale myndigheter.

Å være bidragsyter for utjevning av sosiale forskjeller, samt sørge for at forebyggende tiltak gis tidlig, anser vi som en av våre sentrale oppgaver.

Våre medarbeidere skal møte barna med tillit og respekt og ivareta de behov enkeltbarnet har ut fra sitt ståsted. Samtidig skal alle medvirke til å danne en grunnleggende kultur der alle behandles som likeverdige individer og motarbeide diskriminering.

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon