ULNA

Vi griper barndommens muligheter!

ULNA AS er en profesjonell barnehageaktør som drifter 20 barnehager i Norge.
Barnehagene i Norge ligger på Sør- og Østlandet og har variasjoner ift størrelse, konsept, innhold og utforming.

 

Ulna står for
Utvikling, Lek, Nærhet og Ansvar.

ULNA-grepet
Det første grepet i småbarnsalderen, som skjer med hele hånden og ofte fra lillfingeren. Barnet liksom "skyver upp et formål i hånden" med det såkalte ulna- greppet Ref. Ulla-Britta Bruun´s bok «Førskolealderens psykologi»

Selskapet

ULNA AS ble etablert i 2008. 1. januar 2019 ble ULNA AS et selvstendig datterselskap i Atvexa AB.

Atvexa er et eier- og utviklingsselskap for aktiviteter innen barnehage og skole. Atvexa er drevet av en sterk overbevisning om kjerneverdiene; Ulikhet, langsiktig tenkning, åpenhet og nysgjerrighet er viktig for å skape de beste forholdene for barn og unge å utvikle, og at det skal være et mangfold med barnehager og skoler med ulike pedagogiske orienteringer og arbeidsmetoder slik at alle barn og elever kan finne riktig læringsmiljø.

Atvexa eier 19 uavhengige merkevarer som har sterke posisjoner i sine respektive lokale markeder. Aktiviteten omfatter totalt 117 barnehager, 23 skoler og en spesialskole og ca 2900 ansatte og 12 800 barn og elever. Atvexa er drevet av en sterk overbevisning om at det skal være ulike barnehager og skoler med ulike pedagogiske orienteringer og arbeidsmetoder slik at alle barn kan finne det rette læringsmiljøet.

Atvexa AB (publ) er notert på Nasdaq First North Stockholm.
http://www.atvexa.se

Administrasjonen har hovedkontor på Helsfyr i Oslo.

Samfunnsansvar:

En god barndom varer livet ut. Det viktigste vi gjør for samfunnet er å bidra til at alle barn i våre barnehager får en god start i livet. Med utgangspunkt i barnehagelovens formålsparagraf og ULNAs grunnfilosofi legger vi vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap der helhet og sammenheng i barnas læring og utvikling er i tråd med samfunnsutviklingen og føringer fra sentrale myndigheter. Vår oppgave er å være bidragsyter til utjevning av sosiale forskjeller, samt sørge for at forebyggende tiltak gis så tidlig som mulig. Alle våre medarbeidere skal møte barna med tillit og respekt og ivareta de behov enkeltbarnet har ut fra sitt ståsted. Samtidig skal alle medvirke til å danne en grunnleggende kultur der alle behandles som likeverdige individer og motarbeide diskriminering.

Personalet i barnehagen er utrolig viktige for barnet og dets videre utvikling, skole og livsløp. Vi må heve blikket og se fra barnet og inn i familien. Vi har et ansvar, mer enn noen gang for å hjelpe hele barnet og ruste det for et godt liv. Personalets rolle har utvidet seg fra å være til stede for barnet til å være pedagog, voksen og ansvarlig for ivaretakelse av hele familien.

Overordnede målsetninger

ULNA skal være en markant profesjonell aktør som eier og drifter kvalitetsbarnehager. ULNA-barnehagene skal ha faglig innhold i tråd med sentrale føringer og markedets behov. Dette skal gjenspeiles i et kompetent personale med faglig tyngde og profesjonell drift i et inkluderende og mangfoldig miljø. 

ULNAs barnehagebarn skal gis mulighet til å utvikle seg ut ifra egne forutsetninger og behov, og få et tilpasset tilbud uavhengig.

Våre overordnede målsetninger er:
- ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud
- ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring
- ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet mot sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
- ULNA legger tilrette for å skape gode språkmiljøer, helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn