VI FORMER ROBUSTE BARN FOR FREMTIDEN!

ULNA AS er en profesjonell barnehageaktør som drifter 20 barnehager i Norge. Barnehagene ligger på Sør- og Østlandet og har variasjoner i forhold størrelse, konsepter, innhold og utforming.

Vårt hovedfokus er at VI FORMER ROBUSTE BARN FOR FREMTIDEN.

Alle våre barnehager jobber for å være en psykisk helsefremmende barnehage.

Vi legger vekt på å være helsefremmende for alle; barn, foreldre og ansatte!

 

Samfunnsansvar:

En god barndom varer livet ut! Det viktigste vi gjør for samfunnet er å bidra til at alle barn får en god start i livet. Med utgangspunkt i barnehageloven, rammeplanen, barnekonvensasjonen og ULNA's satsing, psykisk helsefremmende barnehager, former vi robuste barn for fremtiden. Dette gjør vi ved å legge vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap. Vår oppgave er å være bidragsyter til utjevning av sosiale forskjeller, samt sørge for at forebyggende tiltak gis så tidlig som mulig. Alle våre medarbeidere møter barna med tillit og respekt. De ivaretar de behov enkeltbarnet har ut fra sitt ståsted. 

Personalet i barnehagen er utrolig viktige for barnet og dets utvikling, skole og livsløp. Kompetansen til våre ansatte er av høy kvalitet. Vi tar ansvar og ser hele familien. Dette for å hjelpe barnet og ruste det for et godt liv.

 

Overordnede målsetninger

ULNA- barnehagene er en markant profesjonell aktør som drifter kvalitetsbarnehager. ULNA-barnehagene har faglig innhold i tråd med sentrale føringer og fremtidens behov. Dette gjenspeiles i et kompetent personale med faglig tyngde og profesjonell drift, i et inkluderende og mangfoldig miljø. 

Barna gis mulighet til å utvikle seg ut ifra egne forutsetninger og behov.

Våre overordnede målsetninger er:
- ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud
- ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring
- ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet mot sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
- ULNA legger tilrette for å skape gode språkmiljøer, helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn

 

ULNA står for: Utvikling, Lek, Nærhet og Ansvar.

ULNA- logoen er basert på det første grepet barnet tar i spebarnsalderen, som skjer med hele hånden og ofte fra lillfingeren. Barnet "skyver upp et formål i hånden" med det såkalte ulna- grepet Ref. Ulla-Britta Bruun´s bok «Førskolealderens psykologi»

Vi griper barndommens muligheter!

 

Selskapet

ULNA AS ble etablert i 2008. 1. januar 2019 ble ULNA AS et selvstendig datterselskap i Atvexa AB. http://www.atvexa.se